Tiddukla Tadelsant Imedyazen

Tamussni n tuz'amin
Asebter n umager | Imagraden | Isalan | Imenzayen | Taftilt | Imawalen | Idlisen-nnegh | Leqdicat-nnegh | Imazighen | Lmed tamazight | English | EspaŮol | FranÁais | Arabe | Anmager | Tabrat n Yimedyazen | Arum-agh-d | Imaslad'en | Tamesgida | Amezruy n Tiddukla

Tuz'amin maci d tighimit i laz' d fad, wanag d a‚bad ay xeddmen Yinselmen i wudem n R'ebbi. Win yuz'amen yessefk ad yefhem aya yernu ad iz'er dakken tella tmussni sdeffir tuz'amin. Mi ara ih'err'em wab‚ad' ghef yiman-is uttci d tissit, d rr'uh'-is ara yett‚eyyir' i wakk-n ad yes'ber ghef lh'if n ddunit yernu, skud aneflas (lmumen) yez'ra dakken i wudem n Uxellaq ara yettuz'am, yessefk fell-as ad yeb‚ed ghef wakk ayen yellan diri-t u ad yexdem ayen umi yezmer d lxir d wayen yelhan

Sghur limam Muhammad ibn Saalih Al-'Uthaimeen
 
Yettwakkes-d si : http://www.al-ibaanah.com/
 
Amdan yezmer ad d-yelmed at'as n tmussni si tuz'amin, u si ger n lumur' ay d agh-d-yesselmad waya netta dakken tuz'amin d a‚bad ay nxeddem i wudem n R'ebbi i deg amdan (negh l‚ebd) yettqerrib gher R'ebbi ugar mi ara yeddj lumur' ay ih'emmel yernu yettcihwi-tent-id am wuttci, tissit d wuzuf (sexe). Mi ara yessiwed' wemdan ad yeg aya i wudem n R'ebbi, ad d-iban dakken d tidet yettamen s Uxellaq yernu yeste‚r'ef dakken s ddaw n le‚naya n R'ebbi ay yella, d R'ebbi kan umi ay yettagh awal. S tuz'amin, aneflas (lmumen) yesban-d dakken i‚ebbed R'ebbi, am wakk-n ara d-yesban dakken ih'emmel Win ay t-id-ixelqen yernu la yettr'adju s ccuq d ss'ber i wakk-n ad yawed' gher wayen ay s-d-yessewjed R'ebbi d lxir i wakk-n ad t-idjazi ghef wayen yexdem. Yugh lh'al, alba‚d' ur yezmir ara ad yeddj ayen ih'emmel, ayen ‚zizen fell-as, alamma yebgha u yumen dakken ad yaf ayen yifen ayen yeddja (yernu aya ad t-yaf kan ghur R'ebbi). Mi ara iz'er uneflas (lmumen) dakken ma yuz'am -meh'sub ma yeddja ccehwat ay th'emmel tagant-yines (nature)- R'ebbi ad yefr'eh' yis-s, ad yezzwer R'ebbi uqbel n ccehwat-yines. Dgha, ad yeddj ccehwat-yines u ad yes'ber fell-asent, ay anect yebghun yes'ber-it, yernu aneflas (lmumen), xas yeddja tiz'ed't n ccehwat-yines, d rr'ah'a u d tiz'ed't nnid'en ara yaf mi ara yuz'am, mi ara ye‚bed R'ebbi.  
 
Tamussni nnid'en ay nezmer ad tt-id-negmer nettat dakken tuz'amin d abrid ay gh-yettaddjan ad nawed' gher "taqwaa", meh'sub "tugdi n R'ebbi". R'ebbi s'ebh'an-s yenna-d : "A kenwi s wid yumnen ! Tura-yawen tuz'amin akk-n ay d asen-tura i wid yellan uqbel-nwen i wakk-n ad tawd'em gher taqwaa (tugdi n R'ebbi)". Yugh lh'al, win yuz'amen ilaq fell-as ad yexdem lwadjeb i yes t-yumer' R'ebbi u ad yeddj abekkad' (leh'r'am). Nnbi, taz'allit d sslam n R'ebbi fell-as, yenna-d : "Win ur nettaddja ara awal n zzur', yernu yettkemmil ixeddem s wawal n zzur', R'ebbi ur t-yeh'wadj ara ad yeddj uttci d tissit ghef wudem-is". [Yewwi-t-id Al-Bukhaaree]. Ihi mi ara yuz'am wemdan, yal tikkelt i deg ara yebghu ad yeg kra ubekkad' (leh'r'am), ad d-yemmekti dakken yuz'am, dgha ad yett'ef iman-is, ur ixeddem ara abekkad'. Ghef waya ay d-yenna Nnbi dakken amdan yuz'amen, mi ara yettwargem negh yettwad'lem, yessefk ad d-yini : "aql-i uz'amegh". Aneflas (lmumen), mi ara d-yini awal-agi, yesmektay-d win ay t-yewwd'en dakken imi ay yuz'am ur yezmir ara ad as-yerr rregmat negh ad t-icemmet, yernu aneflas yesmektay-d ula d iman-is dakken yuz'am i wudem n R'ebbi yernu ur yezmir ara ad yeg abrid i yiman-is i wakken ad d-yessexs'er awal.   
 
Tamussni nnid'en ay d agh-d-tesselmad tuz'amin nettat dakken mi ara yuz'am wemdan, ul-is yettaldi-d ghef u‚ebber' d umeyyez d ummekti n Sidi R'ebbi. Yugh lh'al, amdan mi ara yaf abrid gher ccehwat-yines yernu ad tent-yer'wu, yettawed' gher tegnit i deg ur d-icelle‚ seg wacemma di ddunit-agi, itteqqen allen-is ghef ddin yernu yezmer ad ye‚s'u wul-is u ad yedderghel, ad ye‚z'eg, ad yettu dakken yella R'ebbi yernu yessefk ad ixemmem i laxert-is. Ghef waya, Nnbi, taz'allit d sslam n R'ebbi fell-as, yens'eh'-agh dakken mi ara nerz' Remd'an, yessefk ad nettc u ad nsew s lmizan, u yenna-d : "A‚ebbud' d netta d lh'ila n diri akk ay yettacar' mmi-s n Adem". [Wwin-t-id Limam Ahmad, An-Nasaa’ee akk d Ibn Maajah]

Ma di Ss'ah'ih' n Muslim, nezmer ad naf dakken yiwwas, H'and'ala Al-Usaydii (ad yeqbel R'ebbi fell-as), ay yellan d yiwen seg yimura n Nnbi, taz'allit d sslam n R'ebbi fell-as, yenna-as i Nnbi : "H'and'ala yughal d abed‚i" (hypocrite). Nnbi, taz'allit d sslam n R'ebbi fell-as, yenna-yas : "Aygher ‚ni ?". H'and'ala yenna-yas : "Ay Amazun (envoyť) n R'ebbi, mi ara nili yid-k, tesmektayed'-anegh-d s wahes (djihennama) d ldjennet, amzun nettwali-ten ger wallen-nnegh. Maca mi ara nemsefraq yid-k, nettemlili d tilawin-nnegh d warraw-nnegh yernu ntettu amur meqqren seg wayen ay nesla sghur-k". Di tgara n wawal-agi, Nnbi, taz'allit d sslam n R'ebbi fell-as, yenna-yas tlata yiberdan : "Maca a H'and'ala, aya yes‚a lweqt-is, ay-nni yes‚a lweqt-is". Abu Sulaymaan Al-Duraanii yenna-d : "Yugh lh'al, mi ara tellaz' ter'wih't u ad tfad, ul yettih'nin-d yernu yettizdig. Mi ara tettc ter'wih't, ul yettderghil".
 
Tamussni nnid'en ara d-nelmed si tuz'amin nettat dakken amdan yes‚an cci, mi ara yuz'am, ad d-yerr s lexbar dakken R'ebbi yerz'eq-it s lxir, yefka-yas nne‚mat n wuttci, tissit akk d wuzuf. Imir-n, ad iz'er dakken maci akk medden ufan aya u ad ih'ulfu i wayen tth'ulfun, dgha ad yeh'med R'ebbi u ad t-yesnemmer (ad t-yecker') imi ay d as-d-yefka nne‚mat-agi. Win yes‚an cci, mi ara yuz'am, yessefk ad d-yemmekti gma-s-nni igellil ittekken ahat ass s lekmal-is yemmut si laz'. Ghef waya ay yessefk ad as-is'eddeq i wakk-n igellil-nni ad yels u ad yettc.
 
Tamussni nnid'en ay gh-d-tesselmad tuz'amin nettat dakken amdan, mi ara yettuz'am, la yetth'err'ib tar'wih't-is i wakk-n ad tes'ber u ad teh'kem iman-is. S waya, aneflas (lmumen) yezmer ad yeh'kem iman-is u ad ixeddem kan ayen ay t-inef‚en d wayen i deg yezmer ad yaf lehna. Yugh lh'al, tar'wih't wemdan tettawi-t dima i wakk-n ad yexdem ccer', h'aca wid ay yer'h'em R'ebbi ay imen‚en seg wanect-a. Alba‚d', lemmer ad as-yesseghzef amrar i ter'wih't-is u ad yeg abrid i yiman-is ad itteg ayen ay s-yehwan, aya yezmer ad t-yawi gher wat'as n yimihiten (dangers). Maca mi ara yernu wemdan tar'wih't-is, ad yezmer ad tt-yessiwed' gher weswir ‚layen n liman d ss'ber, yernu yezmer ad yawed' gher tqacuct di tudert-is, u ad yawed' gher wayen yebgha.  
 
Tamussni nnid'en ay nezmer ad tt-id-nelmed si tuz'amin netta dakken mi ara yuz'am wemdan, tar'wih't-is tettah'qar iman-is yernu amdan tteffegh-it temgher n yiman, yettara iman-is d amect'uh', yeste‚r'if s tidet yernu yittih'nin s ddaw n le‚naya n Uxellaq. Yugh lh'al, uttci, tissit akk d wuzuf, mi ara ten-yer'wu wemdan, yettughal d win yettqabah'en, ijehhel, yessemghar iman-is yernu yettzuxxu ghef medden, am wakk-n yettgami ad yeste‚r'ef s tidet. Tar'wih't, mi ara tt-xass'ent ccehwat-agi, tettnadi-tent i wakk-n ad teqd'e‚ laz'-is d fad-is, maca, mi ara tent-ter'wu, tar'wih't n wemdan tferr'eh' u tjehhel, dgha d ta ay d ssebba ay tt-yettawin s axess'ar. Ala wid ay yess'er R'ebbi ay imen‚en seg wanect-a.
 
Tamussni nnid'en ay gh-d-tesselmad tuz'amin nettat dakken iz'uran n yidammen di ss'ura-nnegh ttughalen h'er'sen mi ara yellaz' u ad yeffad wemdan, dgha, mi ara h'er'sen yiz'uran, Ccit'an (ad t-yexzu, yen‚el-it), ad h'er'sen yiberdan i seg yett‚eddi di ss'ura-nnegh. Yugh lh'al, Ccit'an yettazzal di ss'ura n mmi-s n Adem akk-n ay ttazzalen yidammen deg yiz'uran-nnegh, akk-n ay d-yenna Nnbi deg wawal-it is'ehh'an di Ss'ah'ih'at n Muslim d Al-Bukhaarii. Ihi, mi ara yuz'am wemdan, lweswas n Ccit'an yezmer wemdan ad t-yeh'kem, yernu ccehwat idjehden yezmer bab-nsent ad tent-yernu. Ghef waya ay d-yenna Nnbi, taz'allit d sslam n R'ebbi fell-as : "Ay ilmez'yen ! S kra n win izemren deg-wen i jjwadj, ad yejwedj, acku jjwadj d netta ay d abrid yifen akk wiyad' i wakk-n ad yebru walba‚d' i wallen-is (ur yettmuqul ara s ayen ih'er'men) yernu ad yess'er l‚ewr'a-yines. Maca win ur nezmir ara ad yejwedj, ad yuz'am, imi tuz'amin d tuss'ra (tetth'uddu si leh'r'am)".     

Tamussni nnid'en ara d-nelmed si tuz'amin nettat dakken mi ara yuz'am wemdan, ad yaf lfayda ula di tezmert-is. Mi ara yessenqes wemdan uttci, anagraw-is (systŤme) n tgella yeste‚fay kra n lweqt, yernu anect-a yettaddja ss'ura ad tessuffegh lewsex ay izaden deg-s yernu yezmer ad id'urr tazmert n wemdan.
 
S waya ay nezmer ad nz'er ach'al ay d tameqrant u d talqayant tmussni n Sidi R'ebbi, d wach'al yenfe‚ wayen ay d-yesselmed i lxuluq-is !

Ad agh-yeg R'ebbi seg wid ifehhmen ddin-nnegh d lesrar n wayen ay d agh-d-yesselmed. Ad agh-yawi R'ebbi d webrid ama di ddin-nnegh negh di ddunit-nnegh. Ad agh-isemmeh' R'ebbi u ad isemmeh' i lwaldin-nnegh d Yinselmen merr'a, u ad yezz'al R'ebbi u ad ibarek ghef Nnbi Muh'emmed, taz'allitd sslam n R'ebbi fell-as, d wat wexxam-is d wid ay t-id'efren.
 
Tasuqilt sghur Omar Mouffok
Tanemmirt i Tameem Jorgensen, si Danmar'k, ay d agh-d-yuznen amagrad-agi

Tiddukla Tadelsant Imedyazen
Association culturelle Imedyazen
BP 129 Poste Didouche Mourad
16006- Alger - Algťrie
Tel. (+213) (0) 64 77 07 37