Tiddukla Tadelsant Imedyazen

Tabrat n Yimedyazen utt'un 1

Asebter n umager | Imagraden | Isalan | Imenzayen | Taftilt | Imawalen | Idlisen-nnegh | Leqdicat-nnegh | Imazighen | Lmed tamazight | English | EspaŮol | FranÁais | Arabe | Anmager | Tabrat n Yimedyazen | Arum-agh-d | Imaslad'en | Tamesgida | Amezruy n Tiddukla

Tiddukla Tadelsant Imedyazen
BP 129, Poste Didouche Mourad, 16006, Alger, Algťrie
imedyazen89@yahoo.fr

Tabrat n Yimedyazen

Taghmist* n Tiddukla - Utt'un 1
 

Azul fell-awen ay atmaten d teysetmatin,

Yessefk ad naru tamazight

Nettaru tabrat-agi i s kra n wid yettarun yagi tamazight 
akken ad d-nger tighri i lmend n usseqdec n tmazight di internet

Ass-a, mi akka newwed' gher tallit n tmusni, akken ad tidir tmazight, ilaq ad tekcem s annar n tira, ad tt-naru u ad as-nerfed amkan-is akken ad d-teqd'e‚ tutlayin nnid'en n ddunit.

D lekdeb, ur nezmir ara ad d-nessider tamazight ma yella ur tt-nettmeslay ara. D lekdeb, ur nettazmar ara ad d-nessider tamazight ma yella ur tt-nettaru ara. Ass-a, ma tegrem tamawt, at'as deg-negh, nekni s wid yettmeslayen tamazight, nettemyaru s tefr'ensist negh s teglizit, ma d tamazight neddja-tt di rrif. Anect-a ur yettwaqbal ladgha ma yekka-d seg yidis n wid d-yeqqaren d akken "kkaten" ghef tmazight, "ttcan times" fell-as.  
 
Gret tamawt d akken ass-a, mi akka ay kecment tutlayin n ddunit merr'a gher internet, tamazight wer‚ad ur a tettuseqdac ara akken d-yewwi lh'al deg yemd'iqen-nnegh (nos sites) n internet. Gret digh tamawt d akken di tallit-a, wer‚ad ur a nesseqdac ara tamazight ula deg wesqerdec (chat) di internet, yernu citt'ah' kan n yemdanen ara yettembaddalen tibratin-nsen s tutlayt-nnegh.

Asseqdec n tmazight di internet d ayen yes‚an lfayda meqqren :
Tamenzut, anect-a ad i‚iwen at'as n medden ad issinen tamazight, ad issinen amek tettaru u ad lemden tajerr'umt-is is'ehh'an, acku ma qqaren-tt, ma numen ttwalin amek tettaru, dgha cwitt', cwitt', ad lemmden, ad ttissinen.

Tis snat, anect-a ad yeg ifadden i wat'as n medden akken ad sseqdacen tutlayt-nnegh. Ma yettaru-yasen wab‚ad' seg-wen i yeh'biben-is s tmazight, atan ad asen-yeggar tighri akken ad t-‚anden, yernu nitni ad d-rren i teghri-s u ad ssiwd'en izen (message) i wiyad', ma ughen-tt wagar-asen d tanumi, dgha ad tili tmazight di lfayda tameqqrant, imi ay d-tekseb tarba‚t n medden ara tt-yesseqdacen i lmend n wayen h'wadjen. 

Tis tlata, tutlayt-nnegh tamazight ur nezmir ad tt-ner'hen negh ad tt-nbeddel s kra n tutlayt taberr'anit nnid'en, acku d nettat ay d tutlayt i yes yettmeslay yidles-nnegh. Ur nezmir ara ad d-nemmeslay ghef timmer'kantit n yedles-nnegh s tutlayin tiberr'aniyin acku, imi maci d nitenti ay d-imeslen idles-nnegh, dima yella wacu yettxass'an deg-sent. Nezmer ad d-nawi isefra imazighen s tefr'ensist ? Nezmer aha t ad ten-id-nessuqel (traduire), maca anect-a ad asen-inegh akk ccbah'a-nsen, u ad ten-yerr, bitt, d ah'ric si tsekla (litterature) tafr'ensist ... Dgha, tamazight ur nezmir ad nerwel fell-as. Si tama nnid'en, tamazight tettaddja-yagh ad nembaddel tikta (idees) akken nnid'en, nezmer ad d-nini yis-s ayen ur nettazmar ad t-id-nini s teglizit negh s tefr'ensist. Tutlayt-nnegh tes‚a ccbah'a n wawal d timmer'kantit n umawal (richesse du vocabulaire), dgha ma nesseqdac tutlayin tiberr'aniyin deg wemkan-is, amzun aql-agh nettara tamusni-nnegh d tigellilt, tettulesses (limitťe) s wayen nessen kan di tutlayin tiberr'aniyin. Ihi, d tutlayt tamazight ay d idles-nnegh, ulac wi tt-yifen i lmend n wembaddel n tikta ger n Yimazighen ay yessnen ad tt-mmeslayen, wid yebghan ad d-ssidren idles-nsen.

D tidet llan wuguren ur d agh-nettaddja ara ad naru tamazight akken nebgha di internet, d acu kan, uguren-agi ur ilaq ara ad agh-kksen asseqdec n tutlayt-nnegh si lqa‚a. Yeqqar-as wanzi ghur-negh :

Wid yebghan ttnadin amek, wid yugin qqaren ulamek  

Ilaq ad tez'rem ay atmaten d teysetmatin d akken taknussna (technologie) tettusexdam i lmend n yemdanen, i les'mah'-nsen, dgha lemmer d lebghi, ur ilaq ara tura nekni ad nughal d "aklan n teknussna".

Deg wahilen (logiciels) d yemd'iqen (sites) i yes nettemyaru, ur nezmir ara ad nesseqdec ighunab n yisekkilen (fontes) n tmazight. D acu kan, i lmend n tira n tmazight di internet, nezmer ad nbeddel citt'ah' agemmay (alphabet) n tmazight.

Tarba‚t n WAAC tessumer-d (proposer) yiwen n ugemmay n tmazight i deg ulac akk izumal-nni (symboles) ur nezmir ara ad ten-naru s unasiw (clavier) alatini. Dgha, ssumren-d :

  • ad nernut tameccah't (apostrophe) i yal asekkil yes‚an tanqid't swadda (h', s', z', atg.) 
  • ad nettarut tizegnaggaghin (affriquťes) am wakka : dj, tc (=tch) (tussda-nsent ddj, ttc)
  • ad nettarut isekkilen igrigen (lettres grecques) am wakka : gh (deg wemkan n gamma), ‚ (deg wemkan n epsilon)

Agemmay-agi, ayen ara nesseqdac ula d nekni di tebrat-nnegh, yeshel i welmad akk d usseqdec yernu ur ixulef ara at'as agemmay n tmazight is'ehh'an ay nesseqdac di lkaghed'. Yugh lh'al, iswi n yizen-agi maci d asumer n ugemmay amaynut (proposition d'un nouvel alphabet), imi anect-a ad yernu kan asse‚req di lumur' u ad d-yeglu s u‚ett'el n ferru n wuguren ay d-tettmagar tmazight, wanag iswi-nnegh netta d tifrat si le‚d'il (solution provisoire) i lmend n tira n tmazight di internet mebla uguren.

Lemmer d lebghi, yal yiwen deg-negh ad yebdu a t-yesseqdac akken ad yaru yis-s tamazight, u ad nemyarut tamazight akk d yemdanen merr'a ay yessnen tutlayt-nnegh. Qqaren-as :

Afus deg ufus, ta‚kemt zz'ayen ad tifsus       

Ihi, nessutur si yal yiwen seg-wen, yal yiwen yettmeslayen tamazight, yal yiwen ih'emmlen tamazight, ad yesselh'u awal-nnegh, ad ixebber s kra n wid yessen, akken ad nesh'ulfut (sensibiliser) anect nu‚a n medden, u ad ten-id-nessakit ghef temsalt-agi yes‚an azal meqqren.

Ttemyarut s tmazight anda ma tellam, anda ma teddam, ttemyarut yis-s melmi tu‚am. Ttemyarut s tmazight deg yizen aliktr'unan (e-mail), ttemayrut yis-s di YahooMessenger, ttemyarut yis-s di tencirin (forums) merr'a i deg tettekkayem.

I lmend n ussebghes (encouragement) n medden i useqdec n tmazight, aql-agh ad d-neldit tamesrit n wesqerdec (salon de chat) s tmazight deg wahil n MIRC (di Undernet), d win umi ara nsemmi "Tamazight", u yal ddur't zemren ad d-ttemlilin deg-s s kra n wid yebghan ad mmeslayen s tutlayt-nnegh akken ad tt-nesseqdacet, u ad nagh yid-s tanumi.

Sselh'ut tabrat-agi gar-awen, yal win i tt-yeghran nessaram ad as-tt-icegge‚ i win negh wid ur tt-neghri.

Nessaram d akken ad ilin at'as deg-wen ara ifehmen izen-agi u ad d-rren ghef teghri-nnegh.

Agemmay n tmazight akken ay t-id-tessumer WAAC, i lmend n tira n tmazight di internet :


   a ----- azul, argaz, amazigh
   ‚ ----- ‚iwen, cegge‚, a‚essas
   b ----- baba, ibki, abuqal
   c ----- acawi, uccen, taccuyt  
   d ----- dadda, tidet, udi
   d'----- ad'u, id'elli, ad'ad
   dj ---- afendjal, taddjalt, tajeddjigt
   e ----- enz, amenzu, kkes
   f ----- tafat, uffal, ifires
   g ----- agu, tagmart, amger
   gh ---- ighi, imghi, ilelli
   h ----- ahuddu, ahrawan, ahil
   h' ---- tah'anut, ah'bib, ah'riq
   i ----- iri, izimer, icimmi
   j ----- ajerrid', ajemmid', ajellab
   k ----- aksum, ikkil, ikerri
   l ----- tilelli, tala, iles
   m ----- tama, tament, amkan
   n ----- annar, inighem, inisi
   q ----- aqbayli, tuqqna, ameqqran
   r ----- amrar, ifer, tiririt
   r' ---- r'wu, takerr'ust, tar'umit
   s ----- tasa, isem, tasusmi
   s' ---- las'el, tibs'elt, afess'el
   t ----- tata, tamdint, tamurt
   tc ---- ettc, kettc, atcamar
   t' ---- tit', t'umat'ic, aqent'ar
   u ----- ulac, tuyat, udem
   w ----- awal, wali, weltma
   x ----- axxam, taxsayt, tabexsist
   y ----- yemma, amezruy, amayeg
   z ----- azedgan, uzzal, izi
   z' ---- az'idan, zz'el, iz'i
  

Tanemmirt
u qqimat di lehna

Mouffok Omar
Tiddukla Tadelsant Imedyazen

E-mail : imedyazen89@yahoo.fr
Tansa : Association Culturelle Imedyazen
BP 129, Poste Didouche Mourad,
16006, Alger
Algťrie


* Tabrat n Yisallen d taghmist taliktr'unant (journal ťlectronique) n Tiddukla Tadelsant Imedyazen, nessefray ad tt-id-nessuffugh yal ddur't, ma yebgha R'ebbi, u ad d-nettawi deg-s isallen ghef tutlayt s umata akk d tmazight s lexs'as', ghef yedles akk d wuguren d-nettmagar di temsal yeqqnen s anect-a akk, am akken ara d-nettawi digh isallen ghef yermuden (activitťs) n Tiddukla. Taghmist-nnegh tura s tmazight i lmend n ussebghes (encouragement) n medden akken ad qqaren tutlayt-nsen yernu nebgha digh ad nesnerni yis-s tutlayt-nnegh, imi s usseqdec n tutlayt ara nz'er d acu ay tt-ixuss'en u ad nissin amek ara nefru uguren ay tes‚a, imi akken s-yeqqar wanzi s tefr'ensist : S tyita n wuzzal ay yettughal wab‚ad' d ah'eddad. Rnu-yas s aya, taghmist-nnegh a tessefray digh ad terr tamazight d ttawil ara d-yessawad'en isallen i medden, d tutlayt ay izemren ad d-tesselmed tighawsiwin timaynutin i wid tt-yeqqaren, am nettat am tutlayin nnid'en n wemd'al, imi tutlayt-nnegh ur ilaq ara ad teqqim ala kan d tutlayt n tmedyazt negh n yiberrih'en (slogans). Nessefray ad d-nawi di teghmist-nnegh at'as n yisallen imaynuten ghef yedles d tutlayt, yernu ad asen-nefk i yimeghriyen-nnegh (lecteurs) at'as n ttawilat (timsirin, imawalen, ahilen, atg.) i yes ara snernin tamusni-nsen di tmazight. Zemrem yimeghriyen-nnegh (lecteurs) ad agh-d-ttarun akken ad agh-d-inin d acu ay ttxemmimen deg wayen qqaren d wayen ara ixass'en di teghmist-nnegh. Ans'uf s tebratin-nwen merr'a.

Tanemmirt


 
Akk ụṭ̣̣ṭ̣unen                                                    Ddu γer Ụṭ̣̣ṭ̣un 2 >>>
 

Qqel γer usebter n umager

Qqel d asawen

 

Tiddukla Tadelsant Imedyazen
Association culturelle Imedyazen
BP 129 Poste Didouche Mourad
16006- Alger - Algťrie
Tel. (+213) (0) 64 77 07 37